ALGEMENE VOORWAARDEN VAN OS TUINEN

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

1. Van Os Tuinen: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Esdoornhof 5, 8266GB te Kampen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 82163332.

2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie Van Os Tuinen een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.

3. Partijen: Van Os Tuinen en de Opdrachtgever gezamenlijk.

4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Partijen in het kader waarvan Van Os Tuinen zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden tot het verrichten van Werkzaamheden.

5. Werkzaamheden: de in het kader van de Overeenkomst door of namens Van Os Tuinen te verrichten werkzaamheden, waaronder, doch niet uitsluitend, grondwerk, houtwerk, bestratingswerkzaamheden en tuinaanleg begrepen kunnen zijn.

6. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Van Os Tuinen en iedere Overeenkomst.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden door Van Os Tuinen worden betrokken.

3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Overeenkomst als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN

1. Elk aanbod van Van Os Tuinen is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Van Os Tuinen kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de Opdrachtgever, nog door Van Os Tuinen worden herroepen.

2. Aan een aanbod van Van Os Tuinen dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van Van Os Tuinen dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

3. Iedere Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de Opdrachtgever afwijkt van het aanbod van Van Os Tuinen, komt de Overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Van Os Tuinen anders aangeeft.

4. Indien Van Os Tuinen de Opdrachtgever, naar aanleiding van een mondeling gesloten Overeenkomst, een Schriftelijke bevestiging verstrekt, wordt geacht dat deze bevestiging de Overeenkomst juist en volledig weergeeft, tenzij de Opdrachtgever ter zake binnen twee werkdagen na ontvangst van de bevestiging gemotiveerd en Schriftelijk heeft geklaagd.

ARTIKEL 4. | PRIJSVORMING, KOSTEN, PRIJSWIJZIGINGEN, WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK

1. Partijen komen de prijsfactoren, waaronder niet-limitatief bedoeld begrepen kunnen zijn, een vaste aanneemsom, uurtarief of richtprijs, alsook eventuele bijkomende kosten zo nauwkeurig mogelijk overeen.

2. In geval de prijs en/of kosten op basis van nacalculatie zijn aangeboden, zoals in geval van een uurtarief, worden de daadwerkelijk gewerkte uren c.q. gemaakte kosten op basis van nacalculatie aan de Opdrachtgever in rekening gebracht.

3. In geval uitdrukkelijk een richtprijs is overeengekomen, mag deze richtprijs, onverminderd het bepaalde in lid 4, met ten hoogste 10% worden overschreden.

4. Het bepaalde in lid 3 geldt niet ter zake een prijsverhoging ten gevolge van wijzigingen in de Overeenkomst als bedoeld in de volgende leden van dit artikel. De Overeenkomst omvat namelijk uitsluitend die prestaties die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

5. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke voortzetting en/of afronding daarvan noodzakelijk is om de Overeenkomst wat betreft aard en/of omvang te wijzigen (waaronder een aanvulling op de Overeenkomst mede wordt begrepen), dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan, hetgeen gevolgen kan hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de overeengekomen prijs tevens wijzigen. In geval van een wijziging van een vaste aanneemsom of richtprijs, zal Van Os Tuinen daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.

6. In geval van door de Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor zijn rekening. Van Os Tuinen zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de Opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.

7. Indien na het sluiten van de Overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem verstrekte onjuiste gegevens, toegerekend kunnen worden aan de Opdrachtgever, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Van Os Tuinen de onjuistheid van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Van Os Tuinen zal de Opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.

8. Door een wijziging van de Overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en oplevering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering en/of oplevering. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Van Os Tuinen gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop of tijdsbestek waarbinnen (verder) uitvoering aan de Overeenkomst zal worden gegeven.

9. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Van Os Tuinen een verzoek van de Opdrachtgever tot wijziging van de Overeenkomst weigeren indien nakoming van de te wijzigen Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

ARTIKEL 5. | DERDEN

1. Van Os Tuinen is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te laten aan derden en aldus derden bij de uitvoering van de Overeenkomst te betrekken. Voor zover wettelijk toegelaten, is Van Os Tuinen niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van door hem ingeschakelde derden.

2. Onder geen beding aanvaardt Van Os Tuinen enige aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van fouten of tekortkomingen van derden met wie de Opdrachtgever zelf een overeenkomst heeft gesloten, ook in geval dit op voordracht of advies van Van Os Tuinen is gebeurd.

3. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden die Van Os Tuinen bij de uitvoering van de Overeenkomst betrekt. Derhalve kunnen deze derden, voor zover het recht op nakoming van de bedingen naar hun aard of strekking niet uitsluitend voorbehouden kan zijn aan Van Os Tuinen, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden, als ware zij in plaats van Van Os Tuinen, zelf partij bij de Overeenkomst.

ARTIKEL 6. | TERMIJNEN

1. De eventuele uitvoerings- en opleveringstermijnen waartoe Van Os Tuinen zich jegens de Opdrachtgever heeft verbonden, zijn slechts indicatieve, niet-fatale termijnen. Het verzuim van Van Os Tuinen treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Van Os Tuinen Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de nakoming is vermeld, en Van Os Tuinen na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds met de nakoming in gebreke is.

2. Verzuim van Van Os Tuinen biedt de Opdrachtgever recht op ontbinding van dat gedeelte van de Overeenkomst waarop het verzuim betrekking heeft, doch nimmer recht op aanvullende schadevergoeding.

ARTIKEL 7. | VERPLICHTINGEN VAN DE OPDRACHTGEVER & UITVOERING VAN DE WERKZAAMHEDEN

1. De Opdrachtgever dient alle informatie (waaronder eventuele documentatie mede begrepen) die voor de opzet en uitvoering van de Werkzaamheden redelijkerwijs relevant is, tijdig, volledig en op de eventueel daartoe door Van Os Tuinen aangewezen wijze, aan Van Os Tuinen te verstrekken. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid van alle door hem aan Van Os Tuinen verstrekte informatie.

2. Voorts dient de Opdrachtgever Van Os Tuinen steeds alle voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste medewerking te verlenen. De Opdrachtgever neemt alle redelijke maatregelen om de uitvoering van de Overeenkomst te optimaliseren. De Opdrachtgever is bovendien gehouden Van Os Tuinen zo spoedig mogelijk mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden die zich al dan niet na totstandkoming van de Overeenkomst openbaren en waarvan redelijkerwijs kenbaar is dat die feiten of omstandigheden van invloed zijn op de tijdige en/of deugdelijke uitvoering van de Overeenkomst.

3. De Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor een deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden. Voorts dient de Opdrachtgever, voor zover gelet op de aard van de Werkzaamheden relevant, er voor eigen rekening en risico voor zorg te dragen dat:

– de ruimte waar de Werkzaamheden worden verricht vrij zijn van obstakels en aldaar geen werkzaamheden worden verricht door derden, anders dan met (kennelijke) instemming van Van Os Tuinen;

– de Werkzaamheden onder normale, redelijkerwijs te verwachten omstandigheden kunnen worden uitgevoerd;

– de door Van Os Tuinen tewerkgestelde personen binnen het daartoe overeengekomen tijdsbestek tot de plaats van uitvoering toegang verkrijgen teneinde de Werkzaamheden uit te voeren gedurende de normale werkuren;

– voldoende gelegenheid is voor de aanvoer en/of opslag van zaken die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt c.q. verwerkt, waaronder mede begrepen apparaten, gereedschappen, andere hulpmiddelen en in verband met de uitvoering van de Overeenkomst te verwerken zaken;

– de eventueel door de Opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken tijdig ter beschikking staan van de door Van Os Tuinen tewerkgestelde personen;

– de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden benodigde zaken en voldoende parkeergelegenheid aanwezig is voor de door Van Os Tuinen tewerkgestelde personen;

– de door Van Os Tuinen tewerkgestelde personen op de locatie van uitvoering van de Werkzaamheden de kosteloze beschikking hebben over elektriciteit, water, sanitaire voorzieningen en andere in redelijkheid benodigde faciliteiten;

– alle in redelijkheid van de Opdrachtgever te verlangen veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de Werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke wettelijke en andere overheidsvoorschriften te voldoen;

– de Opdrachtgever tijdig beschikt over de eventueel voor de Werkzaamheden benodigde vergunningen en goedkeuringen van derden, alsmede over de door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de Werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.

4. Indien de Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel, is Van Os Tuinen, onverminderd het bepaalde in artikel 10, gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en de eventuele daaruit voortvloeiende vertragingsschade en eventueel daardoor ontstane extra kosten door te berekenen aan de Opdrachtgever.

ARTIKEL 8. | OPLEVERING WERKZAAMHEDEN EN KLACHTEN

1. Op het moment dat door de door Van Os Tuinen tewerkgestelde personen aan de Opdrachtgever wordt meegedeeld dat de Werkzaamheden, of een gedeelte daarvan, zijn/is voltooid, dan wel redelijkerwijs kenbaar is dat de Werkzaamheden zijn voltooid, dient de Opdrachtgever direct te onderzoeken of het werk deugdelijk is uitgevoerd, althans of het werk vrij is van zichtbare of anderszins kenbare gebreken.

2. Kleine gebreken die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld en die ingebruikname van het werk niet verhinderen, staan oplevering van het werk niet in de weg.

3. Na oplevering van het werk is het werk voor risico van de Opdrachtgever.

4. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering voor de Opdrachtgever redelijkerwijs zichtbare of anderszins kenbare gebreken, dienen terstond bij de oplevering te worden gemeld.

5. Klachten met betrekking tot ten tijde van de oplevering redelijkerwijs niet-zichtbare of anderszins niet-kenbare gebreken, dienen binnen 5 dagen na ontdekking van het gebrek, althans binnen een termijn van 5 dagen nadat de Opdrachtgever redelijkerwijs van het gebrek op de hoogte had kunnen zijn, per e-mail bij Van Os Tuinen te worden ingediend.

6. Indien de Opdrachtgever niet tijdig of overeenkomstig de vorige leden klaagt, vloeit er voor Van Os Tuinen uit een dergelijke klacht van de Opdrachtgever geen enkele verplichting of aansprakelijkheid voort.

ARTIKEL 9. | OVERMACHT

1. Van Os Tuinen is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wetgeving en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken waarop Van Os Tuinen geen invloed heeft en die de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken, waaronder mede begrepen extreme weersomstandigheden, ziekte van de feitelijke opdrachtnemer(s), transportmoeilijkheden, rampen, epidemieën, pandemieën, oorlog en oorlogsdreiging, defecten aan machines of installaties, onderbrekingen, uitsluitingen, oproer, molest en stakingen.

2. Indien en voor zover de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt of langer dan drie maanden voortduurt of zal voortduren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, met onmiddellijke ingang te ontbinden.

3. Indien Van Os Tuinen bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Van Os Tuinen gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog uitvoerbare gedeelte van de Overeenkomst, afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.

4. Schade ontstaan als gevolg van overmacht, komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING

1. Van Os Tuinen is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst Van Os Tuinen ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtgever Schriftelijk door Van Os Tuinen in gebreke is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtgever zijn verplichtingen (alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Van Os Tuinen gerechtigd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, tenzij de Opdrachtgever reeds genoegzame zekerheid voor de betaling heeft gesteld.

3. De Opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Van Os Tuinen uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht.

4. De Opdrachtgever is verplicht de schade die Van Os Tuinen ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de Overeenkomst lijdt, te vergoeden.

5. Indien Van Os Tuinen de Overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de Opdrachtgever terstond opeisbaar.

ARTIKEL 11. | BETALINGSVOORWAARDEN

1. Behoudens voor zover ter zake reeds uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, is Van Os Tuinen gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de Opdrachtgever te vorderen.

2. Van Os Tuinen is niet eerder gehouden (verder) uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Opdrachtgever alle op hem rustende en reeds opeisbare betalingsverplichtingen jegens Van Os Tuinen is nagekomen.

3. Betalingen dienen te geschieden middels overboeking, binnen de door Van Os Tuinen vermelde termijn. Van Os Tuinen hanteert een standaardbetalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, maar kan daarvan in individuele gevallen afwijken, zoals in geval van een aanbetaling.

4. Van Os Tuinen is gerechtigd om de aan de Opdrachtgever toekomende factuur uitsluitend per e-mail aan hem beschikbaar te stellen.

5. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zijn de vorderingen op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Opdrachtgever van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Opdrachtgever intreedt, is de Opdrachtgever over het openstaande bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

7. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van de door de Opdrachtgever verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend op grond van het bepaalde in de Wet Incassokosten.

ARTIKEL 12. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

1. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid van Van Os Tuinen, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is Van Os Tuinen na de oplevering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het opgeleverde.

2. De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door hem opgedragen Werkzaamheden, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen of constructies dan wel verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Van Os Tuinen kan worden toegerekend.

3. Van Os Tuinen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Van Os Tuinen is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het bepaalde in lid 5, jegens de Opdrachtgever slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Van Os Tuinen in de nakoming van de Overeenkomst. Onder toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, een en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Van Os Tuinen aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Van Os Tuinen toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden.

4. Mocht Van Os Tuinen ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan heeft Van Os Tuinen te allen tijde het recht deze schade te herstellen. De Opdrachtgever dient Van Os Tuinen hiertoe in de gelegenheid te stellen, bij gebreke waarvan elke aansprakelijkheid van Van Os Tuinen ter zake vervalt.

5. De aansprakelijkheid van Van Os Tuinen is beperkt tot ten hoogste herstel van de Werkzaamheden, dan wel herstel of vervanging van de leverantie waarop de aansprakelijkheid van Van Os Tuinen betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Van Os Tuinen te allen tijde beperkt is tot het bedrag dat in het desbetreffende geval, op grond van de door Van Os Tuinen afgesloten bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van Van Os Tuinen dat krachtens die verzekering toepassing vindt.

6. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens Van Os Tuinen bedraagt 12 maanden na ontstaan van die vordering, met dien verstande dat elk recht op schadevergoeding als verwerkt wordt aangemerkt indien 18 maanden zijn verstreken sinds beëindiging van de Overeenkomst en de Opdrachtgever de betreffende vordering niet binnen de bedoelde termijn Schriftelijk bij Van Os Tuinen heeft ingediend.

7. De Opdrachtgever vrijwaart Van Os Tuinen van eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan Van Os Tuinen toerekenbaar is. Indien Van Os Tuinen uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Van Os Tuinen zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Van Os Tuinen, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Van Os Tuinen en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

ARTIKEL 13. | EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Alle door Van Os Tuinen geleverde zaken blijven zijn eigendom totdat de Opdrachtgever alle (betalings)verplichtingen uit de betreffende Overeenkomst deugdelijk is nagekomen.

2. Het is de Opdrachtgever, onverminderd het bepaalde in lid 5, verboden de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te verkopen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. Indien derden beslag leggen op de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud van Van Os Tuinen rust, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Opdrachtgever verplicht Van Os Tuinen hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.

4. De Opdrachtgever geeft onvoorwaardelijke toestemming aan Van Os Tuinen of de door Van Os Tuinen aangewezen derden om al die plaatsen te betreden waar de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust zich bevinden. Van Os Tuinen is bij verzuim van de Opdrachtgever gerechtigd de hier bedoelde zaken terug te nemen. Alle hiermee in verband staande redelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5. Indien Van Os Tuinen geen beroep kan doen op het eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is de Opdrachtgever gehouden de nieuwgevormde zaken aan Van Os Tuinen te verpanden.

6. Als de Opdrachtgever, nadat de geleverde zaken door Van Os Tuinen aan hem zijn geleverd, aan zijn verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbehoud ten aanzien van deze zaken als de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit een later gesloten Overeenkomst niet nakomt.

ARTIKEL 14. | SLOTBEPALINGEN

1. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.